Uitnodiging voor de jaarvergadering op 27 september

Op 27 september vindt de jaarlijkse ALV van onze vereniging plaats. Het bestuur nodigt alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden uit met ons mee te denken over de toekomst van KZ Danaïden.

De vergadering vindt plaats in ons clubhuis, vanaf 20.00 uur. We zullen uiteraard de dan geldende corona-regels in acht nemen.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Bespreking en vaststelling verslag algemene vergadering 4 december 2019
 5. Bespreking jaarverslagen en jaarplannen commissies
 6. Jaarrekening 2020-2021 en verslag kascommissie
 7. Voorstel al dan niet verlenen decharge aan het bestuur
 8. Verkiezing kascommissie seizoen 2021-2022
 9. Bespreking en vaststelling begroting en contributies 2021-2022, waaronder een voorstel hoe om te gaan met het overschot van vorig seizoen, ontstaan doordat we nauwelijks gespeeld hebben, en dus geen zaalhuur hadden.
 10. Bestuursverkiezing
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Lees ook: