Uitnodiging Ledenvergadering: 25 september 2023 ALV

Beste leden en ouders van leden van KZ Danaïden,

Op maandag 25 september vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging plaats. Om 20.00 uur beginnen we, en alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom om mee te praten over de stand van zaken, het afgelopen jaar, en de plannen voor volgend jaar.

Dit jaar pakken we het iets anders aan dan voorgaande jaren en zullen we de commissies vragen kort iets te vertellen in plaats van het schrijven van een jaarverslag. We hopen er op die manier een meer interactieve vergadering van te maken, waarbij we natuurlijk wel afhankelijk zijn van jullie inbreng.

Hieronder kun je alvast de voorlopige agenda en een korte toelichting van de bestuursverkiezing vinden. Wie zich extra goed wil voorbereiden: stuur een mailtje naar Mathijs (secretaris@kzdanaiden.nl) en je krijgt de agenda en bijbehorende stukken opgestuurd. Ook om je af te melden kun je mailen. Als je geïnteresseerd bent in de financiële stukken, neem dan contact op met Jan (penningmeester@kzdanaiden.nl).

Natuurlijk ben je ook zonder voorbereiding of actieve inbreng van harte welkom! Dus als je iets wilt vertellen over wat je goed vindt gaan of juist niet; of als je gewoon eens wilt horen hoe het er bij zo’n ledenvergadering aan toe gaat: zet ‘m in je agenda!

Tot de 25e!

NB. In het kader van de duurzaamheid zullen de stukken voor de ALV niet geprint worden klaargelegd, maar tijdens de vergadering worden geprojecteerd. Mocht je toch een fysiek exemplaar willen hebben, print deze dus alvast even thuis.

Voorlopige agenda algemene ledenvergadering

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Bespreking en vaststelling verslag algemene ledenvergadering 26 september 2022
5. Presentatie jaarverslagen en jaarplannen commissies
6. Jaarrekening 2022-2023 en verslag kascommissie
7. Voorstel al dan niet verlenen decharge aan het bestuur
8. Verkiezing kascommissie seizoen 2023-2024
9. Bestuursverkiezing
10. Bespreking en vaststelling begroting en contributies 2023-2024
11. Vrijwilligersbeleid
12. Rondvraag
Toelichting agendapunt 10: Bestuursverkiezing

Huidige samenstelling bestuur

Arne Heijman (voorzitter), Jan Warmerdam (penningmeester), Mathijs Schouten (secretaris) , Erik van Lunteren, Arjen Brand, Marco Blankenburgh
Tussentijds heeft Robert Hillebrand afscheid genomen van het bestuur. Nina Devilee, Amber Kuijvenhoven en Maaike de Vries zijn de afgelopen maanden aangesloten.

Kandidaat voorzitter

In de vorige nieuwsbrief stond dat de positie van voorzitter nog niet was ingevuld. Na een aantal gesprekken en het bijwonen van een bestuursvergadering, is het bestuur verheugd om te melden dat er een kandidaat is gevonden voor de voorzittersrol in de persoon van Ronald Devilee.

Ronald Devilee (53) is getrouwd met Bianca en de vader van Gioia en Nina. Nina speelt al zo’n 10 jaar bij KZ Danaïden, inmiddels in de selectie, en is sinds kort ook aangesloten bij het bestuur. Hij komt uit een echte korfbalfamilie: zijn opa (dhr. Heetveld) is een van de grondleggers geweest van korfbalvereniging Zuiderkwartier en zijn vader en moeder (Hen en Hennie Devilee) hebben elkaar daar leren kennen. Zelf verruilde hij op 11-jarige leeftijd Zuiderkwartier voor voetbal bij DoCos, wat hij niet onverdienstelijk deed en waar hij nog steeds actief is in de vrijdagavondcompetitie. Via Nina kwam hij uiteindelijk weer met KZ Danaïden in aanraking. Wat begon als een grapje over het voorzitterschap, werd uiteindelijk snel serieus. Hij heeft de ambitie om de vereniging gezond te houden en door te ontwikkelen, door via het bestuur nieuwe energie en nieuwe ideeën te stimuleren bij commissies en leden. De rol van vrijwilligers is daarbij enorm belangrijk met als gezamenlijk doel het verenigingsbelang, waarbij het sportieve belang in combinatie met een dosis plezier voorop staat. Met zijn jarenlange ervaring als eigenaar van een timmer- en bouwbedrijf, is hij zich ervan bewust dat het lastig is om binnen de vereniging iedereen tevreden te houden, maar hij gaat geen gesprek uit de weg als dat nodig is voor het verenigingsbelang. Daarom stelt hij zichzelf verkiesbaar als voorzitter.

Aftredende bestuursleden

Arne Heijman (september 2023) – aftredend als voorzitter, niet herkiesbaar
Jan Warmerdam (september 2023) – herkiesbaar voor 1 jaar als penningmeester
Mathijs Schouten (september 2024) – aftredend als secretaris, aanblijvend als bestuurslid
Arjen Brand (september 2024) – aftredend als bestuurslid, niet herkiesbaar
Erik van Lunteren (september 2023) – herkiesbaar voor 1 jaar als bestuurslid

Nieuwe verkiesbare bestuursleden

Ronald Devilee – verkiesbaar voor een periode van 2 jaar als voorzitter
Maaike de Vries – verkiesbaar voor een periode van 2 jaar als bestuurslid
Nina Devilee – verkiesbaar voor een periode van 2 jaar als bestuurslid
Amber Kuijvenhoven – verkiesbaar voor een periode van 2 jaar als secretaris

Samenstelling bestuur 2023-2024

Als de verkiezing op deze manier verloopt, ziet het bestuur er na de algemene ledenvergadering als volgt uit:

Ronald Devilee (voorzitter) – september 2025
Jan Warmerdam (penningmeester) – september 2024
Amber Kuijvenhoven (secretaris) – september 2025
Mathijs Schouten (algemeen) – september 2024
Erik van Lunteren (ledenbinding & wedstrijdzaken) – september 2024
Nina Devilee (sponsoring & evenementen) – september 2025
Marco Blankenburgh (technische zaken & TC jeugd) – september 2025
Maaike de Vries (ledenwerving & TC senioren) – september 2025

Lees ook: